Placówki pomocowe - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Placówki pomocowe

Placówki pomocowe

Baza danych osob nadzorujących dzialanie słuzb z zakresu przec. przemocy w rodzinie-2015Komenda Powiatowa Policji w Bytowie                                  

ul. Jana Styp-Rekowskiego 2

tel. 47 74 38 300

fax 47 74 38 325

e-mail kppbytow@pomorska.policja.gov.pl

SMS zgłoszeniowy 723 695 382

 

INFORMATOR DLA POKRZYWDZONEGO PRZESTĘPSTWEM
 

W sytuacjach zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia zadzwoń pod numer:

  • 112 – Numer Alarmowy

Kontakt w celu otrzymania wsparcia i ochrony dla ofiar przestępstwa

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAC BEZPŁATNĄ POMOC

W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które Uzyskały dotację
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Osoby pokrzywdzone oraz członkowie ich rodzin mogą korzystać z następujących form pomocy:

Ø  pokrycia kosztów zawiązanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie
i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu,

Ø  pokrycia kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu, wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,

Ø  pokrycia kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych,

Ø  finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrycia kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

Ø  pokrycia kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,

Ø  okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu,

Ø  dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa,

Ø  finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrycia kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,

Ø  pokrycia kosztów żywności lub bonów żywnościowych,

Ø  pokrycia kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,

Ø  finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego,

Ø  finansowania kosztów wyjazdu:

  • osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  • uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje,

Ø  finansowania pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów,

Ø  finansowania pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,

Ø  finansowania pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej.

 

MASZ PRAWO DO:

 

§  powiadomienia Policji w sytuacji poczucia zagrożenia Twojego życia lub zdrowia, także w przypadku, gdy sprawcą przemocy lub groźby jej użycia jest najbliższa Ci osoba,

§  uzyskania od lekarza pierwszego kontaktu zaświadczenia lekarskiego o przyczynach
i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,

§  skorzystania z telefonu interwencyjno-informacyjnego: 801-12-00-02, którego celem jest udzielenie pokrzywdzonemu niezbędnej pomocy psychologicznej lub prawnej,
a przede wszystkim, w razie zaistnienia odpowiednich okoliczności, podjęcie przez stosowne służby działań interwencyjnych zmierzających m.in. do izolacji sprawcy przemocy oraz postawienia go przed sądem,

(szczegóły dotyczące w/w telefonu dostępne sa na stronie internetowej www.parpa.pl oraz www.niebieskalinia.info , www.ms.gov.pl

§  skorzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, a także innej niezbędnej pomocy, udzielanej przez:

·         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Miła 26a, 77-100 Bytów  tel. 59 8228068,  e-mail: kontakt@pcprbytow.pl

·         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie ul. Miła 26A, 77-100 Bytów tel. 59 8225101, fax 59 82 5101 wew.34, e-mail: mops.bytow@wp.pl

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebielinie,  77-235 Trzebielino7A tel./fax 59 850255,  e-mail: gops_trzebielino@wp.pl

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Studzienicach ul. Kaszubska7, 77-143 Studzienice tel. 59 8216593 e-mail:  gops@studzienice.pl

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Kołczygłowach ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy tel./fax 59 8213521, e-mail: gopskolczyglowy.spr@wp.pl

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prchowie ul. Krótka 2, 77-124 Parchowo tel. 59 8214835, fax 59 8214836, e-mail: gops@parchowo.pl

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5, 76-2116 Czarna Dąbrówka, tel./fax 59 8212660, e-mail:  gops1@wp.pl

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie tel. 59 8215049, e-mail: gops@tuchomie.pl

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom tel. 598211316, f,e-mail:gops.borzytuchom.spr@wp.pl

·         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy ul. Słomińskiego 19, 77-130 Lipnica tel. 59 8217093 fax 59 8217094,e-mail:gops_lipnica_spr@wp.pl

·         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku ul. Tuwima 1, 77-200 Miastko tel. /fax 59 8572786, , e-mail: mgops_miastko@wp.pl

(pełny wykaz wraz z danymi teleadresowymi i zakresem świadczonych usług jest dostępny na stronie www.ms.gov.pl w zakładce „Działalność” → „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” → „Placówki świadczące pomoc” oraz na stronie internetowej www.pokrzywdzeni.gov.pl .)

(pełny wykaz wraz z danymi teleadresowymi i zakresem świadczonych usług jest dostępny na stronie internetowej jak wyżej lub na stronie internetowej www.mpips.gov.pl.)

·         Dom Interwencji Kryzysowej PCK ul. Wolności 3, 76-200 Słupsk tel. 59 84 27 125, tel. 59 842 85 77

·         Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "TAMA" ul. Jana Pawła II (IV piętro), 76-200 Słupsk pon.-pt. godz.16-20, sob. godz.10-14, tel. 59 84 14 046

·         Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „Krąg” ul. Sienkiewicza 3, 76-200 Słupsk tel. 669 498 323, e-mail: kragslupsk@op.pl

·         Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne z siedzibą w Sierakowicach ul. Kościerska 16, 83-340 Sierakowice

§  korzystania w ściśle określonych przypadkach z kompensaty wynikającej
z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz.U. 169, poz. 1415 z późn. zm.)

(wzór formularza wniosku o przyznanie kompensaty jest dostępny na stronie www.ms.gov.pl
w zakładce „Działalność” → „Pokrzywdzeni przestępstwem” → „Kompensata przysługująca ofiarom niektórych przestępstw”).

 

Pliki do pobrania