Skargi - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Bytowie

Skargi i wnioski

Skargi

Skargi

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 63). 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46). Zgodnie z § 5 ww. Rozporządzenia "Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu". Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki. W Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie, mającej siedzibę w Bytowie przy ul. Styp - Rekowskiego 2, interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez wyznaczonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie funkcjonariuszy w dni robocze w godzinach 7.30 - 15.30, a w środy przez Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie lub przez wyznaczonego przez niego zastępcę w godzinach 15.00-17.00. W Komisariacie Policji w Miastku przy ul. Sikorskiego 3 interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Komendanta Komisariatu w czwartki w godzinach 14.30 - 17.30. Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są: - bez zbędnej zwłoki (dotyczy skarg i wniosków, które nie wymagają zbierania dowodów, wyjaśnień lub informacji; granicą dla tego typu skarg jest 14 dni); - nie później niż w ciągu miesiąca (dla skarg i wniosków wymagających uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt). Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia. W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi. 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne. 

SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ POLICJI NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

komendant.bytow@gd.policja.gov.pl 

Skarga powinna zawierać: - imię i nazwisko skarżącego, - dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania), - dokładny opis zdarzenia, 

 

UWAGA!

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z dnia 22 stycznia 2002 r. poz. 46) "Skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania".

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa Przyjęcia Interesantów: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00 od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811 centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego) ul. Chmielna 54/57 80 -748 Gdańsk sekretariat (+ 48) 58 764 73 02 fax (+ 48) 58 764 73 03 Przyjęcia interesantów: telefon (+ 48) 58 764 73 06 poniedziałek w godz. 10.00-17.00 wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego) ul. Jagiellońska 25 pokój 122 40 - 032 Katowice telefon (+ 48 32) 72 86 800 fax (+ 48 32) 72 86 823 Przyjęcia interesantów: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00 wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) ul. Wierzbowa 5 50 - 056 Wrocław sekretariat (+ 48) 71 34 69 115 fax (+ 48) 71 343 43 25 Przyjęcia interesantów: telefon (+48) 71 34 69 100 poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00 środa w godzinach od 10.00 do 17.00 

 


 

PRAWA I OBOWIĄZKI POLICJANTA

wynikające z ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji

 

W granicach swoich zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjne, rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno – porządkowe.

Policjanci wykonujący czynności, o których mowa wyżej, mają prawo:

1/ legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

2/ zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,

2a/ zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego,

3/  zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,

3a/ pobierania od osób wymazu ze śluzówki policzków:

- w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego,

- w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoja tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób jest niemożliwy,

3b/ pobierania materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,

4/ przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw,

5/ dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,

5a/ obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a w przypadku czynności operacyjno- rozpoznawczych i administracyjno-porzadkowych podejmowanych na podstawie ustawy -  także i dźwięki towarzyszące tym zdarzeniom,

6/ żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa,

7/ zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych maja obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.

 

Obowiązki społeczeństwa:

 

Postępowanie w sprawie nieletnich – każdy dowiedziawszy się  o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.Ochrona danych osobowych 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Bytowie.

 

Kontakt:

 

ul. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytów

telefon 47 74 38 300 lub 723 695 382 w dni robocze: w godzinach 8.00-18.00 ( w środy w godzinach 14.30 – 17.30  )

faks numer 47 74 38 325.

 

Komendant Powiatowy Policji w Bytowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.bytow@policja.gov.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KPP w Bytowie na zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.


Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Bytowie.

 

Kontakt:

ul. Styp-Rekowskiego 2, 77-100 Bytów

telefon 47 74 38 300 lub 723 695 382 , faks numer 47 74 38 325.

 

Komendant Powiatowy Policji w Bytowie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.bytow@policja.gov.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana petycję.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów  ustawy o petycjach.

 

Pani/pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

KPP w Bytowie na zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje także pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.